สรุป “เงินชราภาพ” ประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือน ควรรู้

สรุป “เงินชราภาพ” ประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือน ควรรู้

26 ก.ย. 2022
สรุป “เงินชราภาพ” ประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือน ควรรู้ - BillionMoney
สำหรับมนุษย์เงินเดือน เมื่อเราลองดูสลิปเงินเดือนของเรา
หนึ่งในรายการที่เราต้องถูกหักทุกเดือนคือ เงินนำส่งประกันสังคม
ซึ่งก็เพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเรา
เช่น โรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ
นอกจากนั้นยังรวมถึงเป็นการออม เพื่อไว้ใช้ในวันที่เราเกษียณ หรือไม่ได้ทำงานแล้ว
ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่า “เงินชราภาพ”
หลายคนอาจสงสัยว่า เงินชราภาพเราจะได้ตอนไหน ?
แล้วมีรูปแบบไหนบ้าง ?
สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานกับบริษัทเอกชน
ทั้งมนุษย์เงินเดือนและบริษัท มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน
โดยเงินสมทบ จะถูกหักเป็นจำนวน 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
สมมติว่า เรามีเงินเดือนเกิน 15,000 บาทขึ้นไป
เงินสมทบจะถูกคิดจากเงินสมทบสูงสุด นั่นก็คือ 750 บาท หรือ 5% ของเงินเดือน 15,000 บาท
โดยเงินจำนวน 750 บาท จะถูกแบ่งออกไปเป็น
-75 บาท หรือ 0.5% สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และคลอดบุตร
-225 บาท หรือ 1.5% สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
-450 บาท หรือ 3.0% สำหรับออมเพื่อการเกษียณ หรือเงินชราภาพ
จะเห็นได้ว่า ส่วนที่มากที่สุดคือ เงินชราภาพ
เท่ากับว่า ใน 1 ปี เราจะต้องส่งเงินสมทบส่วนนี้จำนวน 5,400 บาท
และเมื่อนำไปรวมกับส่วนของนายจ้าง ที่จ่ายเงินสมทบในจำนวนเดียวกัน
ทั้งหมดแล้ว ใน 1 ปี เราจะมีเงินเก็บในส่วนของเงินชราภาพอยู่ที่ 10,800 บาท
ซึ่งเงินชราภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
-บำเหน็จชราภาพ เป็นเงินที่รับเป็นก้อนเดียว
ซึ่งเงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ คือ เราต้องจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี
โดยจะได้รับเมื่อ ไม่เป็นผู้ประกันตน หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
ทั้งนี้ยังแบ่งได้เป็นอีก 3 กรณี
1.จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบ เฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้น
2.จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 15 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จ ทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ รวมถึงส่วนของผลตอบแทน จากเงินลงทุนที่ประกันสังคมนำไปลงทุนด้วย
3.ผู้รับเงินบำนาญเสียชีวิต ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญ
โดยจะได้รับเงินบำเหน็จจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญที่ได้รับเดือนสุดท้าย
-บำนาญชราภาพ เป็นเงินที่รับเป็นรายเดือน โดยจะได้รับไปตลอดชีวิต
ซึ่งเงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญ คือ เราต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อยให้ครบ 15 ปี
โดยจะได้รับเมื่อ ไม่เป็นผู้ประกันตน หรือมีอายุครบ 55 ปี
ทั้งนี้ยังแบ่งได้เป็นอีก 2 กรณี
1.จ่ายเงินสมทบครบ 15 ปี
โดยคำนวณจาก 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย โดยมีขั้นต่ำที่จะได้รับคือ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของนาย A เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย อยู่ที่ 100,000 บาท
ดังนั้น เงินบำนาญที่นาย A จะได้รับต่อเดือน เท่ากับ 3,000 บาท ซึ่งเกิดจาก 20% * 15,000 บาท
2.จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 15 ปี
จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นจากข้อ 1 อีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
ยกตัวอย่างจากข้อ 1 ถ้านาย A นำส่งเงินให้แก่ประกันสังคมมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
นาย A จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มจากส่วนที่นำส่งเกิน 15 ปี อีกปีละ 1.5%
เท่ากับว่า นาย A จะได้รับเงิน (20% + 1.5% * 5 ปี) * 15,000 บาท = 4,125 บาทต่อเดือน
ถึงตรงนี้ เราน่าจะพอเข้าใจเรื่องของเงินชราภาพมากขึ้น
ซึ่งหากเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ต้องนำส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน
เราก็ควรจะรู้ว่า เงินที่ถูกหักไปทุกเดือนนั้น เอาไปทำอะไร และเหลือเก็บออมไว้เท่าไร
เพราะมันอาจกลายเป็นเงินที่มีความสำคัญสำหรับเรา ในวันที่เราเกษียณอายุ หรือไม่ได้ทำงานแล้วนั่นเอง..
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.